I finally killed him thanks to ur method. Thanks!! thankyou